HOME > About us > ธุรกิจในเครือ > บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (TFG)

บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (TFG)

      บริษัทไทยฟู้ดส์กรุ๊ป  จำกัด  ก่อตั้งโดย นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544  ชื่อเดิมคือ บริษัท ไทยฟู้ดส์ (2001) จำกัด และ บริษัท  ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจการชำแหละเนื้อไก่สดแช่เย็นและแช่แข็ง เพื่อเป็นการรองรับกิจการการเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัท ลาภทวีกิจ ซึ่งปัจจุบันเป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีแนวโน้มขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     ต่อมาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท ไทยฟู้ดส์ ( 2001 ) จำกัด เป็น บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2555  ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท  ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป  จำกัด   

     ฟาร์มในการเลี้ยงไก่  เป็นฟาร์มของบริษั 20 %  และเป็นฟาร์มเกษตรกร  Contract  Farm  80 %  โดยครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคกลาง,  ภาคตะวันตก  และภาคตะวันออก  เช่น  จังหวัดสุพรรณบุรี,  จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดปราจีนบุรี   เป็นต้น


     บริษัท มีการกำลังการผลิตถึงวันละ 400,000 ตัว/วัน  โดยใช้พนักงานจำนวน  2,000  คน  ทำงานวันจันทร์  ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์  ทำงานวันละ 8  ชั่วโมง  กระบวนการผลิตมีการควบคุมคุณภาพ โดยนายสัตว์แพทย์จากกรมปศุสัตว์  และทำการผลิตสินค้า  ขายทั้งภายใน ประเทศ  และต่างประเทศ