แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทธุรกิจ

group company

บริษัทย่อยของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ธุรกิจหลัก
บริษัท      
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5,400,000,000 100 โรงผลิตชิ้นส่วนไก่
บริษัทย่อย      
ธุรกิจไก่      
1. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด 1,200,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อ
2. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด 125,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายไก่พันธุ์เนื้อ
3. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด 500,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูป
ธุรกิจสุกร      
4. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน ฟาร์ม จำกัด 1,000,000,000 100 ผลิตและการจำหน่ายสุกร
5. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 180,000,000 100 ผลิตและการจำหน่ายสุกร
6. Thai Viet Swine Line Joint Stock Co., Ltd.1/ 8,700,0002/ 100 ผลิตและการจำหน่ายสุกร
7. บริษัท ไทย โพรเซส ฟู้ดส์ จำกัด 50,000,000 100 แปรรูปเนื้อสุกร
ธุรกิจอาหารสัตว์      
8. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 2,000,000,000 100 การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ธุรกิจอื่นๆ      
9. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด 50,000,000 100 วิจัยโรคและผลิตวัคซีนรักษาสัตว์
10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จำกัด 80,000,000 100 ผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติกและกระสอบสานพลาสติก
11. บริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด 276,300,000 100 ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
12. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด 100,000,000 100 ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
13. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เซอร์วิส แอน ซัพพลาย จำกัด 180,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายลูกไก่ไข่และไก่ไข่ / ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูป
14. บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด 100,000,000 40 ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
15. บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1998) จำกัด 180,000,000 100 ผลิตซอสและเครื่องปรุงรส
16. บริษัท เอฟบีซี เอ็กซ์ซิม จำกัด 1,000,000 100 นำเข้า-ส่งออกซอสและเครื่องปรุงรสหมายเหตุ
  • 1/ บริษัทเป็นเจ้าของโดยอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Thai Viet Swine Line Joint Stock Co., Ltd. (ชื่อเดิม Thai Viet Swine Line Co., Ltd.) ผ่านทางบริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Thai Viet Swine Line Joint Stock Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม
  • 2/ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ