คุณวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

รองประธาน สายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ

คุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ

คุณสุกันย์ ทำผล

ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานโรงชำแหละไก่และไส้กรอก