นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

รองประธาน สายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ

นายสุกันย์ ทำผล

ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานโรงชำแหละไก่และไส้กรอก

นายสันติ วุฒิเสลา

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่

น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์

นายณรงค์ฤทธิ์ ขวนขวายทรัพย์

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจฟาร์มสุกร

นางสาวภัทราพรรณ รุ่งเจริญ

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

นายพิเชษฐ์ มงคลศิริวัฒนา

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจอาหาร

นายปัญญา สกุลโชติ

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจโรงงานแปรรูป