ใบรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

GMP

ใบรับรองหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

HACCP

ใบรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร

HALAL

หนังสือรับรองฮาลาล โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับหลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

ISO9001

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

Green Industry

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

ISO14001

ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO17025

ใบรับรองมาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ