ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยแยกออกจากสถานประกอบการอื่นๆ และยังมีห้องปฏิบัติการที่วิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์โดยเฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทั้งนี้การวิจัยและการพัฒนามีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของสัตว์ในฟาร์มและสถานประกอบการอื่นๆ

ทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท ประกอบด้วย สัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักโภชนาการ ซึ่งจบการศึกษาเฉพาะทางในแต่ละด้าน

โครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัท แบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์

หนึ่งในโครงการที่สำคัญของศูนย์วิจัยและพัฒนาคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ของไก่พ่อแม่พันธุ์ ยกระดับคุณภาพของไข่ไก่ที่ผลิตได้ เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่ระบบการทำฟาร์มไก่แบบระบบเกษตรกรแบบพันธะสัญญา (Contract farm) และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของไก่และสุกร เป็นต้น ทั้งนี้ สูตรอาหารสัตว์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างต้น เนื่องจากคุณค่าอาหารที่สัตว์ได้รับจากส่วนผสมของอาหารสัตว์เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการของสัตว์ ทั้งยังส่งผลไปถึงจำนวนและคุณภาพของไข่ไก่ที่ผลิตได้ รวมถึงคุณภาพของเนื้อไก่และคุณภาพของสุกรอีกด้วย

ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินกิจการโรงงานผลิตอาหารสัตว์เอง เพื่อสามารถควบคุมสูตรอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริษัททดลองปรับใช้สูตรอาหารสัตว์ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาให้อัตราเจริญพันธุ์ของไก่พ่อแม่พันธุ์สูงขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพของไก่และสุกรที่บริษัทจำหน่าย

ทีมงานวิจัยและพัฒนาจะทำหน้าที่คอยตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์อยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ทั้งนี้ ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทีมงานอาศัยวิธีการเฝ้าสังเกต ประเมินผล และรายงานคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนการผลิต หากปรากฏว่าผลการทดสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อแก้ไขผลดังกล่าว ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต นอกจากนี้ นักปฏิบัติการจะทำการตรวจสอบวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนำมาพัฒนาและปรับใช้กับมาตรการป้องกันโรคระบาดหรือการติดเชื้อในฟาร์มและสถานที่ประกอบการอื่นๆ ของบริษัท ต่อไป และผลการวิจัยดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่แก่ลูกจ้างของบริษัท และเกษตรกรฯ ผ่านทางหนังสือแนะนำ (Guidebooks) เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การดูแล และให้วัคซีนไก่และสุกรของบริษัท อย่างถูกต้อง

บริษัทเริ่มต้นประกอบกิจการในประเทศเวียดนามในปี 2556 ทีมงานวิจัยและพัฒนาในขณะนั้นประกอบด้วยสัตว์แพทย์ 1 คน และเกษตรกร 6 คน ได้ร่วมกันจัดอบรมเรื่องกระบวนการดูแลและเลี้ยงสุกร การให้วัคซีน และการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องให้แก่ลูกจ้างของบริษัท และในปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่แยกออกจากสถานประกอบการอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม แต่จะมีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานที่ประกอบการต่างๆ สำหรับตรวจสอบและวิจัยเลือดสัตว์ ทั้งนี้ บริษัทนำเทคนิคการเพาะพันธุ์ ดูแล และควบคุมคุณภาพที่ใช้ในการเลี้ยงสุกรของบริษัท ในประเทศไทยไปปรับใช้กับการเลี้ยงสุกรในประเทศเวียดนามด้วย

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทจะทำหน้าที่เสนอข้อมูลเพื่อการออกแบบและปรับปรุงฟาร์มต่อวิศวกรของบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทและการผลิตมีคุณภาพดีที่สุด

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทพยายามหาวิธีใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ นับแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและคิดค้นวัคซีนใหม่ โดยนําวัคซีนนั้นไปทดสอบในฟาร์มทดลองไก่และสุกรของบริษัทผลจากโครงการร่วมวิจัยนี้ทําให้บริษัทสามารถพัฒนาโครงการฉีดวัคซีนในโรงฟักไข่ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกรแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท ได้จัดการอบรมในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างของบริษัทอยู่เสมอ เช่น การวินิจฉัยโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการโภชนาสำหรับไก่และสุกร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกระบวนการเลี้ยงและผลิตไก่และสุกรของบริษัท