นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายอัสนี ทรัพยวณิช

กรรมการตรวจสอบ

นายอัสนี ทรัพยวณิช

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการบริหาร/ รองประธาน สายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ