บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ครบวงจรรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีบริษัทในเครือ 12 บริษัท มีฟาร์มบริษัทมากกว่า 30 แห่งและมีฟาร์มร่วมกับเกษตรกร ทั่วประเทศ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถกว่า 5,000 คน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการ ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ดาวน์โหลด
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ เครือบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้
หัวหน้าส่วนขายอุตสาหกรรม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายชิ้นส่วนไก่,ชิ้นส่วนหมู หรือสินค้าแปรรูปอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีมีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีใจรักงานบริการ
 • มีสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีสามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก, ภาคใต้
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายชิ้นส่วนไก่,ชิ้นส่วนหมู หรือสินค้าแปรรูปอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสาน, ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก, ภาคใต้
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

-

คุณสมบัติ
 • สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางงานด้านการวิจัย หรือห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 0-1 ปี
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือในห้องงปฏิบัติการ
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดปราจีนนบุรีได้
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานชำแหละปราจีนบุรี ต.นาดี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • ประสานงานด้านการผลิตกับผู้จัดการฟาร์มให้เป็นไปตามข้อกำหนด
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานสัตวบาลไก่/สุกร อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผน ดูแล และควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
 • กำกับดูแลต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • สามารถบริหารจัดการบุคลากรในหน่วยงาน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฟาร์มหมู/ฟาร์มไก่ อย่างน้อย 10 ปี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,เขตตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • จัดทำรายงานทางสถิติ เอกสารระบบคุณภาพ งานบุคคล งานบัญชีและงานด้านการเงิน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานประสานงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน และงานเอกสาร
 • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms office
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • จัดทำโปรแกรมการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ตามอายุการใช้งาน
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถอ่านและเขียนวงจรไฟฟ้าได้
 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตตะวันตก,ตะวันออก
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

สรุปผลการดำเนินงานของแผนกวิศวกรรมประจำวัน ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของช่างซ่อมบำรุง, ช่าง PM , ช่างไฟฟ้า, ผู้ควบคุมบอยเลอร์, พนักงานบอยเลอร์ และประเมินผล ตรวจสอบการสั่งซื้อและจัดทำประมาณการอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิศวกรรมทั้งหมด เพื่อสรุปผล พัฒนาบุคลากรในแผนกวิศวกรรม ในด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรวจเช็คและนำเสนอแผนทวนสอบเครื่องมือวัด เครื่องชั่ง ประจำปี ทบทวนกระบวนการและแนวทางการทางด้านการปฏิบัติงานของแผนกวิศวกรรม ให้มีความรวดเร็วและได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน(ด้านงานวิศวกรรม) ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ถ้ามีประสบการณ์ตรงสายไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล ระดับบังคับบัญชา 5 ปีขึ้นไป อยู่สายงานซ่อมบำรุงรักษาระดับบังคับบัญชา 8 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • Analyze business, functional, and related issues to formulate and develop new and/or modified programs.
 • Work closely with the Functional Teams and Users to gather requirements, design and develop solutions in SAP.
 • Provide technical specification and document the system requirements.
 • Responsible for programming in ABAP report, User Dialogs, Smart forms and interface cross SAP module.
คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in Information Technology.
 • Management Information System, Accounting Information System, Computer Science, Engineering or related fields.
 • 1-3 Years experience in ABAP Programming for ABAP position.
 • Good interpersonal and communication skills, analytical thinking and problem solving, and good service-minded.
 • Thai Nationality Only.
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • ออกแบบสินค้า สูตรเครื่องเทศ การทดลอง และกระบวนการผลิต ***
 • คัดเลือกเครื่องเทศ ,Casing ,บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบัน TFG ยังไม่มีการจัดหา/คัดเลือกวัตถุดิบเหล่านี้
 • ทดลอง/ทบทวนผลลัพท์ ระดับ Lab scale และ Production line (Verification)
 • ทวนสอบ/ยืนยันผลการออกแบบและพัฒนา (Validation)
 • จัดทำมาตรฐานสินค้า การผลิต รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 • ควบคุมและแจกจ่ายเอกสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุน โดยใช้การวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • สร้างนวัตกรรมสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
คุณสมบัติ
 • การศึกษา : ป.ตรี Food Sci., Foo tech., PD หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3-5 ปี เกี่ยวกับไส้กรอก โดยเฉพาะไส้กรอกเกรด C
 • ประจำอยู่โรงงานไส้กรอกปราจีนบุรี
จำนวน : 3 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผน จัดทำการทวนสอบวิธีปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ
 • จัดทำและขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
 • ดูแลและรักษาระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล ISO9001/GMP/HACCP
 • ประจำสำนักงานใหญ่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • Coding effectively in PHP use framework and generate user manual for application
 • Maintain Database of application on use
 • Use or create store procedural on MySQL or another RDBMS
 • Maintain application olden or in the future application in organization
คุณสมบัติ
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในด้าน PHP/MySQL /RDBMS
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม
 • พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น
 • ควบคุมและแนะนําการใช้ยาในสัตว์
 • พัฒนาการเลี้ยงการจัดการ จัดอบรมเพิ่มความรู้
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
คุณสมบัติ
 • วุฒิสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน
 • วางแผนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 
 • วิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อหาความคุ้มค่าข้อจำกัดในแต่ละทางเลือก
 • วัดประสิทธิภาพ และความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อหาจุดแก้ไข ปรับปรุง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานและเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน เช่น ISO 9001, QCC, TQM เป็นต้น
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

Responsibilities :

 • Leading the plant in establishing and maintaining high levels of quality within its production line through effective-initiation of root cause analysis, corrective actions, statistical process control, in process and final inspections,quality plans and overall quality initiatives.
 • Planning and conducting or leading internal audits according to schedules.
 • Managing the policy of quality assurance and quality control in manufacturing process.
 • Monitoring and Controlling the operations of the department, QA / QC according to the requirements and company policies to ensure compliance.
 • Implementing quality control procedures according to our client's standards
คุณสมบัติ

Qualifications :

 • Male or female, age 35 up.
 • Bachelor's degree in Food Science and Technology ,Agriculture Industry ,Industrial Engineer or relate field.
 • Have at least 10 years' experience in QA/QC department in food industry, project management.
 •  Direct experiences in Chicken Meat or Pork Meat is preferable.
 • Workable knowledge in regulatory affairs; local and/or international
 • Thorough understanding and knowledge of GMP ,HACCP,HALAL and BRC 
 • Ability to handle customer complaints and reporting on the issue of quality assurance for customer complaints.
 • Coaching and Training the staff with knowledge of the quality system.
 • Providing the leadership and communication skills .Solving the problem.
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • คัดเลือกใบสมัครจากแหล่งต่างๆ และส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการพิจารณาก่อนการนัดสัมภาษณ์
 • ติดตามใบสมัคร และดำเนินการนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครตามระยะเวลาที่ต้นสังกัดกำหนด
 • เข้าร่วมการสัมภาษณ์กับทางต้นสังกัด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ดำเนินการแจ้งผลการสัมภาษณ์ และจัดทำเอกสารการว่าจ้างพนักงาน
 • นัดเซ็นเอกสารสัญญาจ้างก่อนการเริ่มงาน
 • ดำเนินการติดตามผลการทดลองงานของพนักงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 • สรุปอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานการสรรหาพนักงานประจำเดือนเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

 คุณสมบัติ

 • จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการสรรหามาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเบื้องต้น
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรม People Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

รายละเอียด

 • ศึกษาข้อมูลการจัดการความเสี่ยงและธุรกิจของบริษัท
 • ศึกษานโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงาน
 • ตรวจสอบและติดตามตามข้อมูลความเสี่ยง
 • ติดตามการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูล
คุณสมบัติ
จำนวน : 10 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลการผลิตไก่ปรุงสุกให้สามารถผลิตได้ตามปริมาณและคุณภาพ
- ควบคุมอัตรากำลังคน การบริหารจัดการอัตรากำลังคนให่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- อบรม พัฒนา ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานในไลน์การผลิต
- วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผลิตพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การโดยตรงในสายงานโรงงานแปรรูป

-สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

จำนวน : 3 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

- ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกร
- มอบหมายงาน และให้ความรู้ในการผลิตตามนโยบายยของบริษัทฯ
- วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงาน 1-3 ปี

-สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

-สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

-มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง

จำนวน : 3 ตำแหน่ง รายละเอียดงาน

1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย
- วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ
- ติดต่อกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับเอกสารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3.ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการ
เกิดอุบัติเหตุ
4.ปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย
- ปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติในการเกิดอุบัติเหตุแล้วหาวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลง

คุณสมบัติ

-ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

-มีความรอบรู้ในกฎหมายความปลอดภัย

-มีความเข้าใจระบบงานด้านความปลอดภัยในวิชาชีพ

-

วิธีสมัครงาน

ผู้สมัครที่สนใจงานในตําแหน่งดังกล่าว สามารถ สมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารสมัครงาน เงินเดือนที่คาดหวัง ประวัติการทํางาน และรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่
แผนกสรรหาว่าจ้าง เลขที่ 1010 ชั้น 12 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02 513 8989 ต่อ 204-205 เบอร์มือถือ 089-900-1424/089-900-2996
Email: grecruit@tfg.co.th
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-17.30 น.