เชิญเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
02 ตุลาคม 2560

     บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละไก่ จังหวัดกาญจนบุรี  และโรงอาหารสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา  07.00 - 17.30 . โดยได้กำหนดจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน โดยมีกำหนดการเดินทาง และเงื่อนไขการเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ตามเอกสาร

ภาพถ่ายการเข้าเยี่ยมชม

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด