ช่องทางการร้องเรียน

     บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้หลากหลายช่องทาง ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบาย จรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนการคอร์รัปชั่น/ทุจริต หรือการกระทำผิดต่อคู่ค้าโดยบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่รายงานผ่านระบบเป็นความลับและดำเนินการอย่างรัดกุม ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ


ชื่อ-นามสกุล
อีเมล์
หัวข้อการร้องเรียน รายละเอียด
เอกสารอ้างอิง (การไม่มีเอกสารหลักฐานจะเป็นการร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์)
บุคคลที่ต้องการร้องเรียน ถึง
 ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ