บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด และบริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นใด ๆ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบมจ. ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ได้มีการกำหนด นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควร ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
  • กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะ รับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุ สมผล และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมือนว่าการกระทำหรือไม่กระทำใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  • กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใด ๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ อย่างเหมาะสม
  • มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำ นโยบายไปปฏิบัติ
  • กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งนี้ จะต้องมีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
  • มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยง ต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ