นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการ

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

กรรมการ

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการ

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการ

นายอัสนี ทรัพยวณิช

กรรมการ

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ