นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

กรรมการ

นายเพชร นันทวิสัย

กรรมการ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการ

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการอิสระ

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์

กรรมการอิสระ

นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายอัสนี ทรัพยวณิช

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ