เราเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของโลก

พันธกิจ

การบริหาร
  • บริหารงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  • มีความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น
  • ผลิตสินค้าที่มีความ ปลอดภัยและมีคุณภาพ
นวัตกรรม
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจําหน่าย
พันธกิจ
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นมืออาชีพ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารงานเชิงกลยุทธ์