นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอัสนี ทรัพยวณิช

กรรมการตรวจสอบ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

กรรมการตรวจสอบ

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประสิทธิ์ วสุภัทร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายอัสนี ทรัพยวณิช

กรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการบริหาร/ รองประธาน สายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ