นายเวทย์ นุชเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการตรวจสอบ

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

กรรมการบริหาร/ รองประธาน สายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยประธานอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและสินเชื่อ