นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.สพ. เพชร นันทวิสัย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสุกันย์ ทำผล

ผู้ช่วยประธานอาวุโสสายธุรกิจโรงงานอาหารครบวงจร(ไก่)

นายสันติ วุฒิเสลา

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจฟาร์มไก่

น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจสุขภาพสัตว์

นายณรงค์ฤทธิ์ ขวนขวายทรัพย์

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจฟาร์มสุกร

นางสาวภัทราพรรณ รุ่งเจริญ

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

นายพิเชษฐ์ มงคลศิริวัฒนา

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจอาหาร

นายปัญญา สกุลโชติ

ผู้ช่วยประธาน กลุ่มธุรกิจโรงงานแปรรูป