ค่านิยมองค์กร (Core Value)

เพื่อรวมพลังความคิดและความเชื่อของพนักงานทุกคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน TFG มีค่านิยมองค์กร คือ

คุณค่า

ส่งมอบคุณค่าจากสินค้าและบริการจากบริษัทสู่ลูกค้าที่ถือเป็นคนสำคัญของเรา

คุณภาพ

ส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธรรม

คิดดี ทำดี ปลูกฝัง หล่อหลอมให้มีจิตสำนึกที่ดี ยึดมั่นการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างแก่คนในสังคม

สมรรถนะหลักของไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (Core Competency)