แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทธุรกิจ

group company

บริษัทย่อยของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ธุรกิจหลัก
บริษัท      
1. บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5,400,000,000 100 โรงผลิตชิ้นส่วนไก่
บริษัทย่อย      
ธุรกิจไก่      
1. บริษัท ไทยฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด 1,200,000,000 100 ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์
2. บริษัท ไทยฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด 125,000,000 100 การเลี้ยงไก่ผ่านเกษตรกรฯ
3. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เลเยอร์ ฟาร์ม จำกัด 50,000,000 100 ฟาร์มไก่พันธุ์ไข่
ธุรกิจสุกร      
4. บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน ฟาร์ม จำกัด 1,000,000,000 100 การผลิตและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
5. บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 100,000,000 100 ปัจจุบัน มิได้มีการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดว่า TFSI จะเริ่มดำเนินธุรกิจสุกรในประเทศไทย ภายในปี 2558
6. บริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด 276,300,000 100 การลงทุนในบริษัทอื่น
7. Thai Viet Swine Line Company Limited(1) 8,700,000(2) 100 การเลี้ยงและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
ธุรกิจอาหารสัตว์      
8. บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 2,000,000,000 100 การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ธุรกิจอื่นๆ      
9. บริษัท ไทยฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด 50,000,000 100 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จำกัด 80,000,000 100 การผลิตกระสอบบรรจุอาหารสัตว์ และอุปกรณ์ ที่เป็นพลาสติกสำหรับธุรกิจฟาร์มหมายเหตุ
  • (1) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เป็นเจ้าของโดยอ้อม โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Thai Viet Swine Line Company Limited ผ่านทางบริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Thai Viet Swine Line Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม
  • (2)ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ