แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย แบ่งตามประเภทธุรกิจ

group company

บริษัทย่อยของบมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน (บาท) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ธุรกิจหลัก
บริษัท      
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5,400,000,000 100 โรงผลิตชิ้นส่วนไก่
บริษัทย่อย      
ธุรกิจไก่      
1. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ ฟาร์ม จำกัด 1,200,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายลูกไก่พันธุ์เนื้อ
2. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด 125,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายไก่พันธุ์เนื้อ
3. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด 500,000,000 94 ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูป
ธุรกิจสุกร      
4. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน ฟาร์ม จำกัด 1,000,000,000 100 ผลิตและการจำหน่ายสุกร
5. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 180,000,000 100 ผลิตและการจำหน่ายสุกร
6. Thai Viet Corporation Joint Stock Company1/ 8,700,0002/ 100 ผลิตและการจำหน่ายสุกร
7. บริษัท ไทย โพรเซส ฟู้ดส์ จำกัด 50,000,000 100 แปรรูปเนื้อสุกร
ธุรกิจอาหารสัตว์      
8. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 2,000,000,000 100 การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ธุรกิจอื่นๆ      
9. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ รีเสิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด 50,000,000 100 วิจัยโรคและผลิตวัคซีนรักษาสัตว์
10. บริษัท อโยธยา อกรี เทค จำกัด 80,000,000 100 ผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติกและกระสอบสานพลาสติก
11. บริษัท ที พาราก้อน โฮลดิ้ง จำกัด 276,300,000 100 ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
12. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด 100,000,000 100 ผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
13. บริษัท ไทยฟู้ดส์ เซอร์วิส แอน ซัพพลาย จำกัด 180,000,000 100 ผลิตและจำหน่ายลูกไก่ไข่และไก่ไข่ / ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูป
14. บริษัท ฟูด เบลสซิ่ง (1998) จำกัด 180,000,000 100 ผลิตซอสและเครื่องปรุงรส
15. บริษัท เอฟบีซี เอ็กซ์ซิม จำกัด 1,000,000 100 นำเข้า-ส่งออกซอสและเครื่องปรุงรส
16. บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด 20,000,000 100 จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
17. บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด 50,000,000 88.50 ธุรกิจสินเชื่อ
18. บริษัท โลจิส บอย จำกัด 1,000,000 96.00 ให้บริการด้านการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป)
บริษัทร่วม      
19. SEVEN FOODS Company Limited 21,300,000 45.71 ธุรกิจ Trading ในประเทศญี่ปุ่น
20. บริษัท ทีเอฟ เทค โฮลดิ้ง จำกัด 200,000,000 40 ลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น
21. บริษัท ทีเอฟ เทค จำกัด 200,000,000 40 4/ ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
22. บริษัท ทีเอฟ เทค เพาเวอร์ จำกัด 50,000,000 404/ ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
23. บริษัท ไทยฟู้ดส์ นิวเคลียส จีเนติกส์ จำกัด 235,000,000 50 ผลิตและจำหน่ายสุกรระดับพันธุ์
24. บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด 180,000,000 30 ตรวจวิเคราะห์และการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ใช้วิธี Gene Therapy ในการรักษา
25. บริษัท สไวน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 1,000,000 40 ธุรกิจฟาร์มเช่าหมายเหตุ
  • 1/ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก Thai Viet Swine Line Joint Stock Co., Ltd เป็น Thai Viet Corporation Joint Stock Company (“TVC”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม
  • 2/ ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • 3/ ทุนจดทะเบียนแสดงในสกุลเงินเยน
  • 4/ การถือหุ้นทางอ้อม