บริษัท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์สำหรับไก่และสุกรเป็นหลัก และมีการผลิตอาหารสัตว์บางส่วนสำหรับเป็ด อาหารสัตว์ส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นอาหารสำหรับไก่และสุกรฟาร์มที่บริษัท เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินกิจการเองหรือในฟาร์มของเกษตรกรฯ นอกจากนี้ ยังจำหน่ายอาหารสัตว์ให้แก่บุคคลอื่นด้วย