บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจไก่แบบครบวงจร โดยมีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดหาลูกไก่ การเพาะพันธุ์ไก่ การเลี้ยงไก่ การออกไข่ การฟักไข่ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ (ไก่ทั้งตัว ชิ้นส่วนไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่) รวมถึงการผลิตอาหารสำหรับไก่ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท

โดยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่ของบริษัทตั้งแต่การซื้อไก่พ่อแม่พันธุ์จนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้