• ศูนย์วิจัยพัฒนา วินิจฉัยโรคและการเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมถึงเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
  • การจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์เพื่อใช้ภายในบริษัท และอุปกรณ์การเกษตรที่ทำจากพลาสติกสำหรับใช้ในธุรกิจไก่ ได้แก่ ถังพลาสติก ภาชนะใส่อาหารสัตว์ และถาดไข่ไก่ เป็นต้น

โดยรายได้จากสายธุรกิจนี้ไม่ถือเป็นรายได้ที่มีนัยสำคัญของบริษัท

Thai food research center

เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการวิจัยพัฒนาทางด้านวัตรกรรมการเลี้ยงสัตว์และการผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพ ฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ จึงมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ISO/IEC17025 : 2017 ได้แก่

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับการตรวจ Chicken Meat ด้านจุลชีววิทยา เช่น ยาตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ TPC E.coli Salmonella spp. เป็นต้น เพื่อเป็นการประกันคุณภาพสินค้าและเนื้อไก่ที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการสาขา กาญจนบุรี และ สาขากบินทร์บุรี

ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคสัตว์ เป็นห้องปฏิบัติการตอบสนองการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ การชัณสูตรโรค จุลชีววิทยา ซีรัมวิทยา อณูชีววิทยา และ ไวรัสวิทยา โดยรับตัวอย่างจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการหาเชื้อสาเหตุที่ก่อโรคในฟาร์ม เพื่อการวางแนวทางรักษาและป้องกันโรค อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์นวัตกรรมปศุสัตว์

ศูนย์วิทยาการวินิจฉัยโรคสัตว์ ให้บริการงานชันสูตรและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการสามารถตอบสนองการวินิจฉัยโรคสัตว์ได้รวดเร็วและครอบคลุมการตรวจทุกประเภททั้งภายในและบุคคลทั่วไป เช่น viral isolation ,PCR ,ELISA , FA test, cell culture เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยมีบุคลากรทั้งสัตวแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ ดูแลกระบวนการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอย่างเป็นมาตรฐานสากล โดยเรามีการตรวจสอบความถูกต้องและCalibrate เครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัย ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ ให้บริการ ออกแบบการทดลองและ ทำการทดลองจนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีการตรวจและวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ สรุปผล โดยอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ มีบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และสัตวแพทย์ จึงเป็นหน่วยงานที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ ก่อนจะมีการนำไปใช้ในฟาร์มจริง หรือการผลิตจริง ทั้งยังช่วยให้สามารถแข่งขันในด้านนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจในเครือไทยฟู้ดส์