ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จัดประกวดนวัตกรรมภายใต้ชื่อโครงการ INNOVATION AWARDS 2014
08 มกราคม 2558

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จัดตั้งโครงการการประกวดนวัตกรรม TFG Innovation Awards 2014 (ปีที่1) ชิงเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ โดยกำหนดให้พนักงานในเครือบริษัทฯ สามารถจัดส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้หัวข้อ “Make the Difference” เข้าร่วมประกวด ทีมละ 5-10 คน ซึ่งการจัดโครงการการประกวดครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีการแสดงออกทางแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับกิจการ องค์กรและสังคม สามารถสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี หรือ สิ่งประดิษฐ์ได้ไม่จำกัด โดยจะต้องสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านต่างๆ ของกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ลูกค้าและสังคม ผลงานนั้นๆ จะต้องเป็นเทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการที่ได้สามารถนำมาเป็นโครงการต้นแบบต่อยอดได้ หรือสามารถพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคต โดยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายที่แท้จริงขององค์กร การผลักดันให้บุคลากรก้าวขึ้นสู่การเป็น “คนคุณภาพ” และ “HPO (High Performance Organization) องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” ถือเป็นภารกิจสำคัญที่คู่ขนานไปกับการสร้างธุรกิจให้เติบโต การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ต้นทุน คุณภาพ กระบวนการ ผลผลิต รวมไปถึงองค์กร ลูกค้าและสังคม

ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ได้มีพนักงานเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 10 ทีม และได้คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบรัษัทฯ เหลือเพียงจำนวน 3 ทีม ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่1         ได้แก่ทีม Innovation Hunter Team (ฝ่ายวิศวกรรม)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่2         ได้แก่ทีม 1214 (ฝ่ายผลิตสุกร)

รางวัลชนะเลิศอันดับที่3         ได้แก่ทีม LOG-in  (ฝ่ายSupply Chain)

กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด